Regulamin świadczenia przez Agencję Ubezpieczeniową Mikropol usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu WartaOnline.pl

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

 1. Podmiotem świadczącym usługi za pośrednictwem sieci Internet i Infolinii WartaOnline.pl jest Mikropol z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej 21 (zwany dalej „WartaOnline.pl”).
 2. Regulamin określa:
  1. rodzaje i zakres usług głosowych świadczonych za pośrednictwem Infolinii;
  2. wymagania techniczne niezbędne do wykonania na rzecz Usługobiorcy usługi głosowej za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl;
  4. zasady kalkulacji składki oraz zawierania umów ubezpieczenia;
  5. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych drogą elektroniczną za pośrednictwem Infolinii Warta Agencja.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:
  1. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres elektroniczny zwany jest także adresem e-mail;
  2. hasło – ciąg znaków używany do identyfikacji Usługobiorcy oraz uzyskania autoryzowanego dostępu do konta Usługobiorcy w serwisie;
  3. identyfikator – indywidualny, automatycznie generowany numer identyfikujący Usługobiorcę posiadającego konto w serwisie;
  4. Infolinia WartaOnline.pl – telefoniczna obsługa Usługobiorcy, dostępna pod numerem +48 601 22 42 66;
  5. jednostka organizacyjna WartaOnline.pl – Punkt Obsługi Klienta lub Centrum Operacji Ubezpieczeniowych. Lista jednostek organizacyjnych WartaOnline.pl jest dostępna w serwisie WartaOnline.pl w dziale Kontakt;
  6. kalkulacja składki – obliczenie wysokości składki za ubezpieczenie na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę podczas rozmowy z konsultantem Infolinii WartaOnline.pl;
  7. konsultant Infolinii WartaOnline.pl – pracownik serwisu internetowego WartaOnline.pl obsługujący także infolinię WartaOnline.pl;
  8. konto – indywidualne i autoryzowane konto Usługobiorcy;
  9. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia wraz z postanowieniami odmiennymi stosowanymi w umowach ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem Internetu lub telefonu, mające zastosowanie do ubezpieczeń oferowanych w serwisie lub za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl;
  10. serwis – aplikacja internetowa dostępna pod adresem www.wartaonline.pl, stanowiąca część systemu teleinformatycznego;
  11. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 z późń. zm.), w tym aplikacja z której korzystają konsultanci Infolinii WartaOnline.pl oraz serwis;
  12. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi głosowej, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  13. usługa głosowa – telefoniczna obsługa Usługobiorcy realizowana na indywidualne żądanie Usługobiorcy przez konsultanta Infolinii WartaOnline.pl w godzinach pracy Infolinii WartaOnline.pl od 9:00 do 17:00 za pomocą systemu teleinformatycznego i sieci telekomunikacyjnej;
  14. Ubezpieczający – Usługobiorca zawierający z TUiR Warta SA umowę ubezpieczenia na własny rachunek posiadający obywatelstwo polskie oraz numer PESEL;
  15. umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana przez WartaOnline.pl oraz Ubezpieczającego zgodnie z postanowieniami OWU, Regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną
  16. Usługobiorca – osoba korzystająca z usługi głosowej;
  17. Usługodawca – WartaOnline.pl;
  18. wniosek – wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia złożony przez Usługobiorcę ustnie podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Infolinii WartaOnline.pl, a następnie utrwalony w systemie teleinformatycznym, ustalający warunki umowy ubezpieczenia oraz stanowiący integralną część umowy ubezpieczenia.

Rozdział 2
Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

§2

 1. WartaOnline.pl świadczy drogą elektroniczną następujące usługi głosowe:
  1. udostępnianie informacji o oferowanych ubezpieczeniach;
  2. umożliwienie wykonania przez Usługobiorcę kalkulacji składki;
  3. zapisanie wyniku kalkulacji składki;
  4. otwarcie konta Usługobiorcy;
  5. zmiana danych osobowych Usługobiorcy podanych w koncie;
  6. umożliwienie złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia;
  7. umożliwienie zawarcia umowy:
   1. ubezpieczenie w podróży zagranicznej i krajowej WARTA TRAVEL
   2. ubezpieczenie lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych WARTA DOM
   3. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dla klienta indywidualnego (ubezpieczenie OC);
   4. ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy (ubezpieczenie AC);
   5. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (ubezpieczenie NNW);
   6. ubezpieczenia natychmiastowej pomocy w ruchu drogowym (assistance);
  8. udostępnienie informacji o umowach ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl lub przez serwis;
  9. na żądanie Usługobiorcy pomoc w korzystaniu z serwisu.

Rozdział 3
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

§4

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl odbywa się za pośrednictwem telefonu.
 2. W celu prawidłowego korzystania z usługi głosowej wymagane jest posiadanie aparatu telefonicznego z funkcją tonowego wybierania numerów.
 3. WartaOnline.pl zastrzega sobie prawo przerwania połączenia telefonicznego z Usługobiorcą po 2 minutach od nieuzyskania od Usługobiorcy odpowiedzi na pytanie konsultanta Infolinii WartaOnline.pl.

Rozdział 4
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§5

 1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl na podstawie Regulaminu.
 2. Usługobiorca ponosi wyłącznie koszt połączenia telefonicznego, określonego przez operatora sieci telefonicznej.
 3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie w serwisie internetowym przed zawarciem umowy ubezpieczenia w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 4. Usługobiorca może anonimowo korzystać z usługi głosowej, z zastrzeżeniem ust.5.
 5. W celu korzystania z usługi umożliwiającej zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl wymagane jest założenie konta za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl i podanie przez Usługobiorcę następujących danych osobowych:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer PESEL;
  3. adres zameldowania na pobyt stały;
  4. adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały;
  5. numer telefonu komórkowego;
  6. adres poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do przechowywania w bezpiecznym miejscu identyfikatora oraz hasła oraz nieudostępniania ich osobom trzecim.
 8. W przypadku, gdy Usługobiorca utracił lub zapomniał numer identyfikatora lub hasło, Usługodawca zapewnia możliwość ich odzyskania:
  1. w przypadku hasła - poprzez serwis lub za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl;
  2. w przypadku identyfikatora – wyłącznie za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl.
 9. Świadczenie usługi głosowej jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 10. Zakazane jest przekazywanie podczas rozmowy z konsultantem Infolinii WartaOnline.pl treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji konsultantowi Infolinii WartaOnline.pl, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.
 12. Za wszystkie skutki wynikające z podania konsultantowi Infolinii WartaOnline.pl błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Usługobiorca korzystający z Infolinii WartaOnline.pl.
 13. WartaOnline.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

Rozdział 5
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§6

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Rozpoczęcie rozmowy z konsultantem Infolinii WartaOnline.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć połączenie z Infolinią WartaOnline.pl.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl rozwiązywana jest z chwilą zakończenia przez Usługobiorcę połączenia telefonicznego z Infolinią WartaOnline.pl – bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Jeżeli Usługobiorca dokonał kalkulacji składki za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się:
  1. z upływem 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania kalkulacji składki, lub
  2. w dniu modyfikacji kalkulacji składki dokonanej przez konsultanta Infolinii WartaOnline.pl na żądanie Usługobiorcy.

Rozdział 6
Kalkulacja składki oraz zawarcie umowy ubezpieczenia

§7

 1. Warunkami zawarcia przez Usługobiorcę umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl są:
  1. zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz akceptacja jego treści;
  2. dokonanie kalkulacji składki;
  3. potwierdzenie, że OWU zostały Usługobiorcy doręczone przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz akceptacja ich treści;
  4. złożenie wniosku i przyjęcie go przez WartaOnline.pl.
  5. Odpowiedzialność TUiR Warta S.A. rozpoczyna się po zapłaceniu składki lub pierwszej raty składki w terminie i na zasadach określonych w OWU, a w ubezpieczeniach obowiązkowych - stosownie do przepisów prawa.
 2. Przed przystąpieniem do kalkulacji składki Usługobiorca zostanie powiadomiony o zakresie danych niezbędnych do jej wykonania.
 3. Kalkulacja składki odbywa się na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę konsultantowi Infolinii WartaOnline.pl podczas rozmowy telefonicznej.
 4. Każda wykonana za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl kalkulacja składki otrzymuje swój indywidualny identyfikator kalkulacji składki, który umożliwia Usługobiorcy odtworzenie zapisanej kalkulacji składki przy ponownym połączeniu z Infolinią WartaOnline.pl lub samodzielne jej odszukanie i wyświetlenie w serwisie bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Każda modyfikacja danych w kalkulacji składki powoduje ponowne obliczenie wysokości składki oraz jest traktowana jako nowa kalkulacja składki.
 5. Sporządzona przez Usługobiorcę kalkulacja składki jest dostępna w serwisie i na Infolinii WartaOnline.pl przez 30 dni kalendarzowych od dnia jej dokonania z zastrzeżeniem ust. 8.
 6. Kalkulacja składki nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
 7. WartaOnline.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyników kalkulacji w przypadku zmiany warunków funkcjonowania oferowanych ubezpieczeń.
 8. Po dokonaniu kalkulacji składki może zostać złożony wniosek. Informacja o przejściu z etapu kalkulacji do złożenia wniosku jest przekazywana Usługobiorcy przez konsultanta Infolinii WartaOnline.pl.
 9. Dane niezbędne do złożenia wniosku oraz zawarcia umowy ubezpieczenia podawane są przez Usługobiorcę konsultantowi Infolinii WartaOnline.pl.
 10. Umowę ubezpieczenia może zawrzeć wyłącznie Usługobiorca będący
  1. osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej albo
  2. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, lecz posiadającą mniej niż 5 pojazdów, która posiada obywatelstwo polskie oraz numer PESEL.
 11. WartaOnline.pl, przy obliczaniu składki, może uwzględnić faktyczny dotychczasowy przebieg ubezpieczenia w innym zakładzie ubezpieczeń na podstawie złożonego we wniosku oświadczenia z zastrzeżeniem, że WartaOnline.pl może w każdym czasie zażądać udokumentowania dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia.
 12. Jeżeli Ubezpieczający podał do wiadomości WartaOnline.pl nieprawdziwe dane mające wpływ na wysokość składki, zobowiązany jest do dopłaty składki wynikającej z różnicy pomiędzy składką, jaka należałaby się WartaOnline.pl, gdyby podano dane prawdziwe a składką przyjętą w umowie ubezpieczenia.
 13. Składka, za umowę ubezpieczenia zawartą za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl, może zostać zapłacona przelewem tradycyjnym, tj. przelewem bankowym albo przekazem pocztowym dokonywanym w innym terminie, niż podczas zawarcia umowy.
 14. Umowa ubezpieczenia zawierana za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl może być zawarta wyłącznie na własny rachunek Ubezpieczającego (tj. Ubezpieczający musi być jednocześnie ubezpieczonym).
 15. Po zawarciu umowy ubezpieczenia, na adres elektroniczny Ubezpieczającego podany konsultantowi Infolinii WartaOnline.pl, wysyłane są w formie elektronicznej w formacie pliku PDF wniosek, OWU oraz:
  1. blankiet do zapłaty składki;
  2. tymczasowy blankiet, stwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia OC do czasu doręczenia Ubezpieczającemu polisy, ważny 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
 16. Po zapłaceniu składki, na wskazany przez Ubezpieczającego adres korespondencyjny, wysyłane są pocztą polisa, wniosek oraz OWU.

Rozdział 7
Zmiana (aktualizacja) danych

§8

 1. Dokonanie przez Usługobiorcę zmiany (aktualizacji) danych konta możliwe jest podczas rozmowy z konsultantem Infolinii WartaOnline.pl.
 2. Ubezpieczający, który zawarł umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl, zobowiązany jest zgłosić zmiany zaistniałe w tej umowie (np. zmiana danych osobowych, zmiana dotycząca przedmiotu ubezpieczenia, itp.) w dowolnej jednostce organizacyjnej WartaOnline.pl.
 3. Informacje dotyczące sposobu dokonywania zmian w umowie ubezpieczenia udzielane są za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl.

Rozdział 8
Ochrona danych osobowych

§9

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy uzyskiwanych przy świadczeniu usługi jest Mikropol.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy ubezpieczenia oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą zawartej przez Usługobiorcę umowy ubezpieczenia.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych wskazanych w § 5 ust. 5 pkt 1-6 Regulaminu, jest niezbędne do świadczenia usług wymienionych w Regulaminie, ze względu na ich rodzaj.
 6. W przypadku nieudostępnienia przez Usługobiorcę danych, o których mowa w §5 ust. 5 pkt 1-6 Regulaminu, WartaOnline.pl odmówi świadczenia usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4-9 Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy Usługobiorca założy konto w serwisie za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl i nie zawrze umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl lub serwisu ani nie skontaktuje się ponownie z Infolinią WartaOnline.pl, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy podanych przy zakładaniu konta przez 180 dni kalendarzowych od dnia ostatniego kontaktu z Infolinią WartaOnline.pl lub od dnia rozwiązania ostatniej umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl lub serwisu.
 8. Po terminie wskazanym powyżej następuje automatyczne usunięcie konta w serwisie.
 9. Przesyłanie danych osobowych w systemie teleinformatycznym oraz proces autoryzacji odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL (klucz 128 bitów).
 10. Oferty WartaOnline.pl, komunikaty promocyjne WartaOnline.pl i informacyjne WartaOnline.pl drogą elektroniczną mogą być przesyłane tym Usługobiorcom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji, w szczególności udostępnili identyfikujący ich adres internetowy oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 11. Usługobiorca może złożyć sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 12 powinien zostać złożony na piśmie i przesłany na adres: WartaOnline.pl, Mikropol, ul. Północna 21, 91-420 Łódź.

Rozdział 9
Postępowanie reklamacyjne

§10

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi za pośrednictwem Infolinii WartaOnline.pl.
 2. Reklamacje należy złożyć na piśmie i przesłać na adres: WartaOnline.pl, Mikropol, ul. Północna 21, 91-420 Łódź.
 3. WartaOnline.pl udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 4. Reklamacje w sprawach dotyczących umów ubezpieczenia rozpatrywane będą w trybie określonym w OWU.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe

§11

 1. Stosownie do art. 16 c ust. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Ubezpieczający będący konsumentem może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji o których mowa w art. 16b ust. 3 ww. ustawy, jeżeli jest to termin późniejszy.
 2. WartaOnline.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie będzie dokonywane poprzez jego umieszczenie w serwisie lub na Infolinii WartaOnline.pl. Korzystanie przez Usługobiorcę z Infolinii WartaOnline.pl po dokonaniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.
 4. Niniejszy Regulamin został przyjęty dnia 17 marca 2009 r. i wchodzi w życie z dniem opublikowania.